SPO Softball. Batsman Sonny Te Rore strikes the ball with catcher Mack Gordon behind. Photo Kim Gordon

SPO Softball. Batsman Sonny Te Rore strikes the ball with catcher Mack Gordon behind. Photo Kim Gordon

SPO Softball. Batsman Sonny Te Rore strikes the ball with catcher Mack Gordon behind. Photo Kim Gordon