Awaawaroa 2 neighbours notified MM

Awaawaroa 2 neighbours notified MM